Uvažujete o práci vodiča z povolania? Ste nezamestnaní? Skúste REPAS – poradíme!

Chcete získať zamestnanie ako vodič-profesionál v nákladnej alebo autobusovej doprave? Ste nezamestnaní, evidovaní na úrade práce? Využite možnosť absolvovať kurzy na získanie vodičského preukazu pre sk. C, D a zároveň aj kurz na získanie kvalifikačnej karty vodiča (známe ako kurzy KKV), ktoré sú povinné zo zákona, aby ste mohli pracovať ako vodič z povolania. Úrad práce vám cez projekty REPAS a REPAS+ preplatí kompletné náklady na kurz, (pri projekte REPAS+ dokonca vrátane príspevkov na cestovanie a stravu!).

Ak potrebujete poradiť, záujemcom ponúkame možnosť konzultácie a kompletného poradenstva, spolu so zabezpečením vhodnej autoškoly v mieste vášho bydliska. Pomôžeme aj s papiermi pre úrad práce.  Naviac, každému z vás ako bonus pridáme možnosť používať našu online učebňu počas celej doby vášho štúdia!

V prípade záujmu nás kontaktujte:
Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003
mail: info@eautoskola.sk


INFORMÁCIA ÚPSVAR: REPAS+

pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike mimo Bratislavského samosprávneho kraja

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou uchádzačom o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností v rekvalifikačnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Na účely REPAS+ sa za rekvalifikáciu nepovažujú rekvalifikačné kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samostatného kraja.

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na akú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) príspevok na rekvalifikáciu v zmysle § 54 ods. 1 písm. d), resp. rovnaké vzdelávanie a prípravu pre trh práce v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad práce nepodporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou rekvalifikačné kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia typu B. Úrad práce podporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou rekvalifikačné kurzy rekvalifikačné kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v ktorej prevláda prezenčná forma. V prípade kombinovanej formy je možné rekvalifikačný kurz akceptovať len vtedy, ak časť rekvalifikačného kurzu realizovaná prezenčnou formou tvorí viac ako       50 %.

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň musí byť dodržaný princíp primeranosti (t. j. aby cena za vybranú rekvalifikáciu zodpovedala obvyklým cenám v danom čase a mieste) a zverejnené cenové limity (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce si sám z verejne dostupných rekvalifikačných kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce požiadavku na rekvalifikáciu (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

Požiadavka má dve hlavné časti:

  • časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  • časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,

Prílohou požiadavky sú dve vyhlásenia, z ktorých uchádzač o zamestnanie vyplní len jedno, v závislosti od toho, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

 

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný:

  1. predložiť na úrad práce kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie,
  1. nastúpiť na rekvalifikáciu v termíne predpokladaného začiatku rekvalifikácie, ktorý uviedol poskytovateľ rekvalifikácie v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku rekvalifikácie, v prípade, ak nebude možné zrealizovať rekvalifikáciu v predpokladanom termíne.

Ak úrad práce predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou a vystaví REPAS+. REPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na kurzovné na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Za oprávnené výdavky súvisiace s rekvalifikáciou sa považujú:

  • príspevok na kurzovné,
  • príspevok na cestovné a stravné.

Úrad uhradí UoZ najviac 100 % nákladov na rekvalifikáciu, maximálne však len do výšky uvedenej v dohode a v REPAS+, a príspevok na cestovné a stravné maximálne vo výške uvedenej v dohode na základe predloženej žiadosti o úhradu príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou podanej do podateľne úradu práce alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Základné informácie o možnostiach získania príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce sú uvedené v propagačnom materiáli – letáku.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou je možné získať na každom úrade práce.

Be the first to comment

Leave a Reply