Niektoré zmeny v zákone 8/2009 Z. z. platné od 1.1.2015

S účinnosťou k 1.1.2015 došlo v niektorých ustanoveniach zákona 8/2009 Z. z. k zmenám pod č.: 488/2013 Z.z.o diaľničnej známke. Viac si. prečítajte TU. Uvedené zmeny sme aktualizovali aj na eAutoškole. Zmeny sú vyznačené tučným písmom:

§ 71
Osobitné ustanovenie
o zadržaní vodičského preukazu

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave 37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

(3) Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupku spáchaného nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest alebo priestupku spáchaného porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave 37a) a nemá pri sebe finančné prostriedky na zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec nemožno prejednať v blokovom konaní.

§ 72
Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II,
evidenčného dokladu vydaného v cudzine,
technického osvedčenia vozidla
a tabuľky s evidenčným číslom

(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,39)
b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51,
j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu 37a) o organizácii pracovného času v doprave,
k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, 40)
l) bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín.

§ 107

(2) V evidencii vodičov sa vedú o držiteľoch vodičského oprávnenia údaje v rozsahu

a) meno, priezvisko, prípadne titul,
b) rodné číslo,
c) dátum a miesto narodenia,
d) adresa pobytu,
e) údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky, pri vedení vozidla, s nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a s porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave 37a),

Be the first to comment

Leave a Reply