Elearning, dištančná výučba, online prenos, samoštúdium – čo je čo?

S účinnosťou od 29.12.2020 ministerstvo dopravy vydalo dodatok k výučbe a výcviku v autoškolách na vodičských kurzoch. To upravuje už existujúce podmienky a možnosti výučby teórií na kurzoch tak, aby boli v súlade s prijatou legislatívou ešte z marca 2016.

Hneď na úvod si povedzme, že naša autoškolácka legislatíva narába s pojmami prezenčná výučba, dištančná výučba, elearning, samoštúdium a online prenos, značne nepresne a je vidieť, že v dobe jej písania a následne legislatívneho prijímania nebol prizvaný odborník na problematiku digitálneho vzdelávania, ktorý by istotne používanie týchto termínov uviedol do súladu so všeobecnou odbornou teóriou o vzdelávaní a digitálnych prostriedkoch.

My sa však teraz nepustíme do horlivého upresňovania termínov, pretože to by vám prinieslo iba ďalšie zneprehľadnenie a pojmologický guláš. Berme na vedomie texty tak, ako sú prijaté a platné a pokúsme sa nájsť uspokojenie vo vysvetľujúcich komentároch, ktoré som si dovolil napísať, keďže mám vysokú školu z andragogiky (vzdelávanie dospelých) a moja záverečná práca bola venovaná práve digitálnemu vzdelávaniu, ktoré aj dlhoročne učím iných.

Poďme si to teda celé rozmeniť na drobné. Najprv si definujme pojmy v autoškoláckom poňatí:

PREZENČNÉ ZLOŽKY VÝUČBY TEÓRIÍ

Prezenčná výučba – tento pojem poznáme a chápeme všetci najskôr jednotne. Patrí sem výučba všetkých teórií klasickým prezenčným spôsobom v učebni. Zaznamenávanie v JISCD takisto poznáme.

DIŠTANČNÉ ZLOŽKY VÝUČBY TEÓRIÍ

ASYNCHRÓNNE:
Elearning (samoštúdium + test) – v poňatí našej autoškoláckej legislatívy ide o spôsob výučby, pri ktorom si žiaci v akomkoľvek vlastnom čase (asynchrónne) naštudujú formou samoštúdia inštruktorom stanovenú učebnú látku, ktorej vedomosti si každý žiak následne overí absolvovaním kontrolného testu v systéme JISCD. V  prípade úspešného absolvovania otázok systém automaticky vyznačí danú lekciu ako absolvovanú. V opačnom prípade si žiak test s časovým odstupom absolvuje znova.

SYNCHRÓNNE:
Online prenos (audio + video naživo) – pri tejto forme výučby ide o spôsob pri ktorom sa v dohodnutý čas (synchrónne) spoja naživo online učiteľ aj žiaci a pomocou audio a video prenosu so zdieľaním obrazoviek spoločne absolvujú hodiny aj učivo. Učiteľ vopred zaznačí link na online hodinu v JISCD pre prípad pripojenia kontroly a po ukončení hodiny absolvovanie zaznamená opäť ručne v JISCD.

Aby sme toto vedeli v súlade s novým dodatkom aplikovať do praxe, legislatíva hovorí že:

BEŽNÉ OBDOBIE – DODATOK OD 29.12.2020

93/2005 čl. 2 sa dopĺňa odsekom (3) takto: ,,Výučba teórie vo vodičských kurzoch sa vykonáva prezenčnou formou alebo v rozsahu maximálne 50 % aj samoštúdiomPrezenčná forma výučby teórie vo vodičských kurzoch sa vykonáva v učebni autoškoly za prítomnosti inštruktora a účastníka kurzu. Samoštúdiom na účely tejto učebnej osnovy je výučba teórie, ktorá je nahradená e-learningom.

Komentár: Z uvedeného vyplýva že pojmy elearning a samoštúdium tvoria jeden významový celok a výstupom sú kontrolné testy v JISCD. Do akej miery pôjdete do elearningu, je na každom z nás. Strop je 50% hodín teórií. Určite sa vám osvedčí kombinovaný prístup.

MIMORIADNE OBDOBIE COVID

Ustanovenie pre bežné obdobie však v tejto chvíli neplatí, nakoľko je kovid.  čl. 5b ods. 1 hovorí: ,,Výučbu teórie vo vodičských kurzoch, vykonávanú prezenčnou formou je možné počas trvania krízovej situácie spôsobenou ochorením COVID-19 nahradiť dištančnou formou alebo e-learningom”

Komentár: Keďže prezenčná forma je počas tohto obdobia zakázaná, legislatíva vám dáva možnosť vyučovať dištančnou formou (online audio-video prenos) alebo elearningom (samoštúdium + test) – význam pojmov viď vyššie aj nižšie.

Ďalej čl. 5b ods. 1 pokračuje vysvetlením: ,,Dištančná forma výučby teórie vo vodičských kurzoch sa realizuje len „on-line audio a video prenosom“ medzi inštruktorom a účastníkom kurzu, ktorí sú evidovaní v danej autoškole. Výučba teórie sa zaznamenáva v JISCD spolu s plánovaním teoretickej výučby pred začatím hodiny, s uvedením odkazu na internetovú stránku v JISCD, kde sa bude výučba realizovať. Počas prebiehajúcej výučby teórie realizovanej dištančnou formou (on-line audio a video prenosom) je prevádzkovateľ autoškoly alebo jej inštruktor povinný bezplatne sprístupniť dané pripojenie štátnemu odbornému dozoru. Bez zverejnenia odkazu na internetovú stránku v JISCD, cez ktorú má byť realizovaná dištančná forma výučby teórie a bez umožnenia pripojenia sa štátneho odborného dozoru na práve prebiehajúcu hodinu teórie, nie je možné hodinu vyučovanú dištančnou formou manuálne vyznačiť v JISCD a následne ju uznať.”

Komentár: Je teda na rozhodnutí nás učiteľov, aké z dvoch aktuálne dostupných foriem zvolíme a prípadne v akom pomere, počas kovidu. Mne osobne sa osvedčil vždy kombinovaný prístup, teda online živé hodiny s audio-video prenosom, v kombinácii s elearningovým samoštúdiom.

Pri oboch formách môžete používať ako učebnú pomôcku so študijným materiálom buď systém JISCD alebo našu online učebňu eAutoškola.sk/JVSCD.sk – pri online živých hodinách s audio-video prenosom z nich môžete učiť na obrazovke (otváraním výučbových aplikácií) a pri samoštúdiu + elearningu zasa poskytnete prístupové údaje svojim žiakom aby sa učili v systéme sami. Náš systém JVSCD.sk však navyše ešte zaznamenáva študijné aktivity žiakov počas samoštúdia do ucelených prehľadov absolvovania / neabsolvovania vo forme žiackych kont, čo vám poskytne záruku skutočného samoštúdia a zároveň poskytuje dôkazy vo forme výstupných štatistík a záznamov pre prípadné kontroly.

Celé znenie aktuálneho dodatku nájdete tu: Dodatok č. 2 k učebným osnovám vodičských kurzov_final_20201223