Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave

Aktuálne pripravovaný zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje:

 • a) zriadenie Jednotného informačného systému v cestnej doprave (ďalej len „cestný informačný systém“),
 • b) registre cestného informačného systému,
 • c) rozsah údajov vedených v cestnom informačnom systéme,
 • d) podmienky poskytovania a sprístupňovania údajov z cestného informačného systému,
 • e) práva a povinnosti osôb pri evidencii údajov v cestnom informačnom systéme,
 • f) pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vedení a používaní cestného informačného systému.

Z pripravovaného dokumentu sme vybrali pasáž, ktorá rieši problematiku autoškôl a ponúkame vám ju v plnom znení:

§ 9

Register autoškôl a školiacich stredísk

(1) Register autoškôl a školiacich stredísk vedie ministerstvo dopravy na účely

 • a)evidencie autoškôl,[1])
 • b)evidencie školiacich stredísk,8)
 • c)evidencie poverených zariadení,[2])
 • d)evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k prevádzkovateľom autoškôl, prevádzkovateľom školiacich stredísk a povereným zariadeniam.[3])

(2) V registri autoškôl a školiacich stredísk sa evidujú tieto údaje:

a)ak ide o prevádzkovateľov školiacich stredísk, prevádzkovateľov autoškôl a o poverené zariadenia obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, vymedzenie činností, ktoré sú tieto osoby oprávnené vykonávať,24)

b)ak ide o štatutárne orgány osôb uvedených v písmene a) meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska, údaje na preverovanie bezúhonnosti, spôsob, akým za osoby uvedené v písmene a) štatutárny zástupca koná,

c)kontaktné údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v písmene a) v rozsahu údajov meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska, telefonický kontakt, email, fax,

d)ak ide o zodpovedných zástupcov osôb uvedených v písmene a) údaje v rozsahu podľa písmena c),

e)ak ide o uchádzačov o vodičské preukazy údaje v rozsahu podľa písmena c) a podpis,

f)ak ide o učebne osôb uvedených v písmene a) adresy týchto učební, telefonický kontakt, e-mail, otváracie hodiny,

g)technické údaje v rozsahu technickej základne autoškoly22) s uvedením údajov inštruktora autoškoly podľa § 10 ods. 2 písm. a), údaje o učebniach a o výcvikových vozidlách školiaceho strediska,8) údaje o učebniach a priestoroch na praktické cvičenie povereného zariadenia,23)

h)o správnych deliktoch osôb uvedených v písmene a) súvisiacich s výkonom činnosti podľa osobitných predpisov,24)

i)o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach vydaných podľa osobitných predpisov týkajúcich sa osôb uvedených v písmene a),

j)z  matričnej knihy, triednej knihy, auto – cvičiskovej knihy, trenažérovej knihy autoškôl.

(3) Register autoškôl a školiacich stredísk sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra autoškôl a školiacich stredísk tvoria tieto údaje:

a)rodné priezvisko,

 • b)rodné číslo,
 • c)dátum a miesto narodenia,
 • d)údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • e)údaje o technickej základni autoškoly,
 • f)údaje o učebniach a o výcvikových vozidlách školiaceho strediska,
 • g)údaje o učebniach a priestoroch na praktické cvičenie povereného zariadenia.

(4) Údaje evidované vo verejnej časti registra autoškôl a školiacich stredísk sa zverejňujú bezodkladne.

(5) Údaje v registri autoškôl a školiacich stredísk sú povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému

a)ministerstvo dopravy, okresné úrady, obce a vyššie územné celky pri plnení úloh dopravného správneho orgánu,23) a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí v správnych konaniach podľa odseku 1 písm. d); iné údaje sú povinné zaevidovať bezodkladne,

b)autoškoly, školiace strediská a poverené zariadenia pri zmene údajov v registri s výnimkou zmien údajov týkajúcich sa rozhodovacej činnosti ministerstva dopravy, okresných úradov, obcí a vyšších územné celkov pri plnení úloh dopravného správneho orgánu,23) a to bezodkladne.

Čl. V

Zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Komora

a) organizuje a zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorské kurzy“),2)

b) organizuje a zabezpečuje vykonávanie doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl na účel predĺženia platnosti inštruktorského preukazu,2a)

c) zaznamenáva údaje o začatých a skončených inštruktorských kurzoch a doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl, o účastníkoch kurzov a o udelených vodičských oprávneniach a inštruktorských oprávneniach do informačného systému podľa osobitného predpisu,2b)

d) prostredníctvom informačného systému podľa osobitného predpisu2b)zasiela Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bezodkladne po ukončení kurzu hlásenie o ukončení inštruktorského kurzu alebo hlásenie o ukončení doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl spolu s menným zoznamom účastníkov kurzu,

e) spolupôsobí v súčinnosti s okresným úradom pri vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti3) žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia a o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu tým, že člen komory je členom skúšobnej komisie.“.

V V prípade záujmu o podrobné informácie a celkové znenie návrhu zákona navštívte TENTO ODKAZ.

Be the first to comment

Leave a Reply