Schvaľovanie identifikačných zariadení a softvéru pre autoškoly

Schvaľovanie identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly je legislatívne upravené v § 5a zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 93/2005 Z. z.“).

Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla a identifikačného zariadenia učebne a trenažéra je pred ich uvedením na trh povinný písomne požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách.

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí pred schválením prejsť testovaním kompatibility programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s cestným informačným systémom. O výsledku testovania vydá prevádzkovateľ informačného systému správu.

Žiadateľ je povinný zabezpečiť vykonanie testovania na vlastné náklady.

Okrem testovania kompatibility musí byť identifikačné zariadenie výcvikového vozidla schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“). Bližšie informácie sú uvedené tu.


Písomná žiadosť o schválenie identifikačného zariadenia musí obsahovať:

  1. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to:
    1. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
    2. ak ide o právnickú osobu – obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby, dátum a miesto narodenia osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
  2. značku a obchodný názov identifikačného zariadenia výcvikového vozidla alebo identifikačného zariadenia učebne a trenažéra,
  3. údaje o schválení podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. (týka sa len identifikačného zariadenia výcvikového vozidla).

Prílohou k žiadosti je:

  1. správa o testovaní kompatibility programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s cestným informačným systémom,
  2. správny poplatok v hodnote 100 € podľa položky 77b písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, za podanie žiadosti o schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo schválenie programového vybavenia autoškoly.

Upozornenie: Žiadosť sa podáva za každý typ identifikačného zariadenia samostatne.

Ministerstvo schváli spôsobilosť typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách a vydá žiadateľovi osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, ak žiadateľ splnil všetky podmienky uvedené v § 5a ods. 2 až 7 zákona č. 93/2005 Z. z.; inak žiadosť zamietne.

Vyššie uvedený postup sa primerane vzťahuje aj na schválenie vlastného programového vybavenia, ktoré musí byť kompatibilné na komunikáciu s cestným informačným systémom (§ 10 a 11 zákona č. 93/2005 Z. z.).

Be the first to comment

Leave a Reply