Schvaľovanie identifikačného zariadenia výcvikového vozidla

Informácia k schváleniu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla vyplývajúca z § 5a ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z.

Podľa ustanovenia § 5a ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť identifikačné zariadenie výcvikového vozidla typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“).

Identifikačné zariadenie výcvikového zariadenia je podľa zákona č. 725/2004 Z. z. definované ako samostatná technická jednotka – doplnkové príslušenstvo a výbava vozidla. O udelenie typového schválenia samostatnej technickej jednotky – doplnkového príslušenstva a výbavy vozidla (Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla) podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. môže požiadať výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie výrobcu resp. zástupcu výrobcu podľa ustanovení § 4 zákona č. 725/2004 Z. z..

Postup udelenia typového schválenia:

1. Krok

Žiadosť o udelenie osvedčenia výrobcu. Podáva sa v prípade, že žiadateľ je výrobcom identifikačného zariadenia výcvikového vozidla. Žiadosť musí obsahovať: 

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi.
  1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky
 2. značku a obchodný názov identifikačného zariadenia výcvikového vozidla.

Prílohou k žiadosti sú:

 1. výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
 2. certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním (Napríklad STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality, STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320),
 3. správny poplatok podľa položky 72a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 20,- eur.

Žiadosť o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu. Podáva sa v prípade keď žiadateľ identifikačné zariadenie dováža (nie je jeho výrobca) identifikačného zariadenia výcvikového vozidla. Žiadosť musí obsahovať: 

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi.
  1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky
 2. značku a obchodný názov identifikačného zariadenia výcvikového vozidla

Prílohou k žiadosti sú:

 1. výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
 2. zmluva o obchodnom zastúpení uzatvorená so zahraničným výrobcom s úradne osvedčeným podpisom osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
 3. certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním (Napríklad STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality, STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320)),
 4. splnomocnenie žiadateľa na zastupovanie zahraničného výrobcu pred štátnym dopravným úradom na konanie vo veci typového schvaľovania vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo hromadnej prestavby typu vozidla s úradne osvedčeným podpisom osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom výrobcu, ak nie je súčasťou zmluvy podľa písmena b),
 5. správny poplatok podľa položky 72b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 30,- eur.

2. Krok

Žiadosť o udelenie typového schválenia samostatnej technickej jednotky – doplnkového príslušenstva a výbavy vozidla  (Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla).  Žiadosť musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi
  1. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 2. značku, obchodný názov a typ samostatnej technickej jednotky (identifikačného zariadenia výcvikového vozidla).

Prílohou k žiadosti sú:

 1. výkresy s úplnými údajmi a fotografiami typu samostatnej technickej jednotky
 2. protokol o testoch typu samostatnej technickej jednotky vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel

Protokol musí obsahovať:

 1. Posúdenie samostatnej technickej jednotky podľa ustanovení predpisu EHK č. 10 – Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v aktuálnom znení (poverená technická služba EVPÚ, a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica alebo TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4, Česká republika).
 2. Posúdenie podľa predpisu EHK č. 21 – Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ich vnútorného vybavenia v aktuálnom znení (poverená technická služba EVPÚ, a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, ZV-TEST, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen, SÚDST, s.r.o., Kvačalova 782/11, 010 01 Žilina, SLOVDEKRA, s.r.o., Polianky 19, 841 01 Bratislava, EXAKTA, s.r.o., Hraničná 2, 040 01 Košice, TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4, Česká republika).
 3. Posúdenie podľa STN 30 4002 – Elektrické zariadenia motorových vozidiel.
 4. Certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním (Napríklad STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality, STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320)).
 5. Správny poplatok podľa položky 67 f) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 100,- eur.

Až následne, keď je identifikačné zariadenie výcvikového vozidla schválené podľa zákona č. 725/2004 Z. z., sa môže pristúpiť ku schváleniu podľa § 5a ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z.

Be the first to comment

Leave a Reply