Z redakčnej kuchyne: Vzdelávacie aplikácie pre taxikárov sú pripravené

V posledných týždňoch sme na eAutoškole venovali výraznú pozornosť dokončeniu vzdelávacích aplikácií pre vodičov taxislužby, ktorí potrebujú získať alebo predĺžiť svoju odbornú spôsobilosť podľa zákona 56/2012 a vyhlášky 124/2012. Aplikácie sú vystavané presne podľa tém, aké sa požadujú v legislatíve. Čiže vodič vozidla taxislužby musí preukázať v záverečnej skúške najmä tieto schopnosti:

a) schopnosť zaistiť bezpečnosť a pohodlie cestujúcich,
b) poznanie práv a povinností cestujúcich, ako aj práv a povinností vodiča,
c) schopnosť zaistiť bezpečné uloženie batožiny a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci pre vodičov s vodičským oprávnením skupiny B,
d) poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa vyžadujú v taxislužbe,
e) rozvíjanie schopnosti predvídať a chrániť s ohľadom na riziká cestnej dopravy a pracovné úrazy najmä

1. schopnosť predchádzať a zabraňovať kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov,
2. schopnosť predchádzať poškodeniu zdravia,
3. uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu,
4. schopnosť správne posúdiť situáciu pri dopravných nehodách a iných núdzových situáciách,

f) schopnosť správať sa tak, aby sa posilnil imidž prevádzkovateľa taxislužby,
g) znalosť cestnej siete, ulíc v mieste pôsobenia a historických pamätihodností,
h) schopnosť ovládať taxameter.

Skúška na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby sa vykonáva písomným testom v trvaní najviac jednej hodiny. Test obsahuje otázky z každej z odborných tém podľa odseku 6. Test sa skladá zo 40 otázok rozdelených do ôsmich skupín podľa odborných tém. Každá skupina sa skladá z piatich otázok. Na každú otázku sú možné štyri odpovede, z ktorých iba jedna je správna.

Všetky tieto tématiky máte spracované v našej online učebni ako výkladové vzdelávacie aplikácie. Ďalej v našej učebni nájdete aj aplikácie typu Otázky a odpovede. Viac info tu: http://www.eautoskola.sk/lms/course/index.php?categoryid=16

ver -, foto net

Be the first to comment

Leave a Reply