Z redakčnej kuchyne: Učebné pomôcky podľa najnovšej vyhlášky

Priatelia, určite ste postrehli, že na stránkach eAUTOŠKOLY sa od nového roka podrobne venujeme najnovším ustanoveniam novelizovaného zákona 93/2005 o autoškolách. V súvislosti s organizáciou a prevádzkou autoškôl došlo k podstatným zmenám a preto sa im podrobne venujeme.

Mnohí z vás, najmä však starší autoškoláci, sa pýtate, či je eAUTOŠKOLA SK schválenou učebnou pomôckou. Je potrebné vedieť, že žiadne takzvané ,,schválené učebné pomôcky“ už dlhodobo neexistujú, pretože neexistuje žiadne schvaľovacie konanie pre konkrétne pomôcky, ani nič podobné. Inštruktor už v zmysle svojho odborného vzdelania musí pre svojich žiakov zabezpečiť vhodné učebné pomôcky na základe vlastného výberu, avšak ich charakter musí spĺňať kritériá, ktoré sú uvedené v novej vyhláške 45/2016, ktorou sa vykonáva zákon 93/2005. V znení §1 tejto vyhlášky, účinnej od 1.1.2016, sa v odstavcoch 5 a 6 doslova píše:

(5) Na zabezpečenie teoretickej výučby učebňa musí byť vybavená
a) stolmi a stoličkami alebo lavicami s podložkou na písanie v počte postačujúcom pre všetkých súčasne prítomných účastníkov kurzu,
b) učebnými pomôckami,
c) schváleným typom identifikačného zariadenia učebne.

(6) Učebnými pomôckami podľa odseku 5 písm.b) sú
a) texty právnych predpisov, ktorých obsah je predmetom skúšky z odbornej spôsobilosti na vydanie vodičského oprávnenia,
b) tabuľa určená na písanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie teoretickej výučby,
c) obrazy, diafilm, alebo iné nosiče
1. so zobrazením dopravných značiek a riešenia dopravných situácií,
2. so záznamom pravidiel cestnej premávky,teórie vedenia vozidiel a zásad bezpečnej jazdy,
3. so zobrazením konštrukcie motorových vozidiel a prípojných vozidiel jednotlivých kategórií podľa druhu kurzu a s doplňujúcimi údajmi o základoch údržby vozidiel.

Z uvedeného teda vyplýva, že eAUTOŠKOLA SK môže byť vo vašej praxi regulérnou učebnou pomôckou – tak pre vás, inštruktorov počas hodín v učebni, ako aj žiakov ako pomôcka na štúdium doma.  Prečítajte si náš seriál o tom, Ako efektívne vyučovať s eAUTOŠKOLOU a získate tak praktickú predstavu toho, ako môžete svoje hodiny premeniť zo suchopárnych informatívnych a pasívnych prednášok, na interaktívne a dynamické vzdelávanie. Ak si s technikou a informačnými technológiami ešte neviete rady, určite vám pomôžeme a zaškolíme vás do všetkých potrebných zručností, aby ste mohli vzdelávať moderne, interaktívne a multimediálne.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!
Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003
email: info@eautoskola.sk

Be the first to comment

Leave a Reply