13| PREDMET (REF): Školenia zamestnancov - vodičov služobných tzv. referentských vozidiel - povinné školenie zo zákona 124/2006 Z.z. a Vyhlášky č. 208/1991 Z.z.

Každý zamestnávateľ na Slovensku je zo zákona č. 124/2006 Z.z. povinný zabezpečiť  každému svojmu zamestnancovi, ktorý vedie firemné vozidlo (alebo súkromné vozidlo na pracovnej ceste) s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, povinné školenie (alebo následné preškoľovanie vždy po 2 rokoch) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - teda v tomto prípade z technických a dopravných predpisov v rámci obsluhy, údržby a vedenia referentského vozidla. I keď legislatíva pojem ,,referentské vozidlo" nepozná, je veľmi zaužívaným pojmom. Vodič tzv. referentského vozidla je:

  • zamestnanec, ktorý nie je vodičom z povolania, t. j. má v pracovnej zmluve dohodnutý iný druh práce, ale vedie firemné osobné vozidlo,
  • zamestnanec, ktorý na pracovnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo prevádzkovateľa – zamestnávateľa

NAŠE ŠKOLENIA VODIČOV do 3,5t
Ponúkame vám školenie alebo pravidelné preškolenie vašich zamestnancov, vodičov tzv. referentských vozidiel, prostredníctvom našej online učebne (alebo klasickým prezenčným školením u vás v spoločnosti, prípadne v našom školiacom stredisku). Skladba predmetov je zostavená ako povinné a nepovinné predmety. Absolventi školenia teda získajú okrem ,,povinných vedomostí z BOZP" aj množstvo ďalších užitočných vedomostí o praktickej prevádzke služobného vozidla, Vedomosti z povinných predmetov si následne otestujú v záverečnom online teste, ktorého výsledok je zaznamenaný a slúži ako podklad úspešného absolventa k vydaniu osvedčenia o absolvovaní školenia.

Ceny a formy školenia:
28 € / osoba - prezenčné školenie v učebni
18 € / osoba - online školenie s lektorom (esemináre cez internet)

12 € / osoba - samostatné školenie v online učebni
144 € / ročný licenčný prístup do online učebne pre firmy 

Zamestnávatelia a zamestnanci! Splňte si túto zákonnú povinnosť rýchlo, pohodlne a efektívne - cez našu online učebňu. Ak totiž referentský vodič spôsobí škody alebo úraz a nemal absolvované školenie, hrozí vám ako zamestnávateľovi a prevádzkovateľovi vozidla sankcia až do 100 000 EUR a vodičovi pokuta a odobratie vodičského oprávnenia. 

Viac informácií ku školeniam:: >> PONUKA ODBORNÝCH ŠKOLENÍ V CESTNEJ DOPRAVE A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE

POTREBUJETE PORADIŤ? tel. 0948 203 003, alebo email: info@jvscd.sk