06.11.2020 –Preložili sme do slovenčiny všetky dôležité položky systému na zaznamenávanie dištančných vzdelávacích aktivít v žiackych kontách pre tie autoškoly, ktoré ich už používajú. Podrobné postupy nájdete v hlavnom menu v položke Pokyny pre učiteľov autoškôl pri dištančnom vzdelávaní.


02.11.2020 – v predmete PCP v aplikácii Jazda vozidlami pribudlo 15 videoanimácií k jazde cez križovatku a jazdným úkonom.


27.10.20 – V predmete TVV pribudol nový praktický videoseriál od inštruktora, ktorý podrobne a vecne vysvetľuje, ako sa vyhnúť stresom, nástrahám a častým chybám na záverečnej skúške v autoškole.


20.10.2020 – V online učebni pribudli PREDMET 0: interaktívne vyučovacie osnovy, obdobné ako sme mali v pôvodnej online učebni. Môžete pomocou nich vyučovať podľa oficiálnych osnov, s priamymi linkami na konkrétne výučbové aplikácie našej online učebne.


15.10.2020 – Dokončili sme migráciu výučbových obsahov pre autoškoly a školiace strediská KKV a postupne migrujeme všetkých klientov eAutoškoly.sk do novej generácie online učebne na www.jvscd.sk. Dokončovanie ostatných predmetov a ich výučbových aplikácií, spolu s aktualizáciami pre rok 2021 bude prebiehať až do konca roka 2020.

20.09.2020 – V predmetoch KKV, PCD a ESL sme aktualizovali aplikácie Nariadenie č. 561/2006 a Nariadenie č. 165/2014 novým aktualizujúcim nariadením č. 1054/2020 s účinnosťou od 20.08.2020.


01.09.2020 – Od septembra 2020 začína kompletný update a aktualizácia výukových obsahov eAutoškoly.sk do súladu s legislatívou platnou k 1.1.2021


28.08.2020 – Pre všetkých klientov pripravujeme užívateľský dotazník, v ktorom sa vás budeme pýtať na akékoľvek pripomienky k používaniu eAutoškoly.sk. Zozbierané dáta použijeme k vylepšovaniu obsahov aj chodu vzdelávacieho systému. Okrem iného pripravujeme aj prekvapenie – viac v dotazníku ))))


24.08.2020 – Na portáli eAutoškola.sk sme v hlavnom menu zverejnili zoznam vás, našich klientov – prosíme, zašlite nám emailom tie kontaktné údaje, ktoré chcete mať pri názve svojej autoškoly. Keďže sa na nás obracia množstvo záujemcov o účasť na vodičských kurzoch, budeme vás týmto spôsobom propagovať a odporúčať.


19.08.2020 – Naostro spúšťame možnosť vytvárania učiteľských a žiackych kont v rámci jednej ročnej licencie každej autoškoly a školiaceho strediska. Umožní vám to sledovať a poriadať dištančnú výuku a samoštúdium žiakov. Viac info na úvodnej stránke portálu.


10.08.2020 – Počas celého augusta zásadným spôsobom rozširujeme aplikácie NVÚ k náuke o vozidle a údržbe – pre nákladné vozidlá a autobusy. Proces je časovo a rozsahovo náročný, ukončenie očakávame v priebehu septembra 2020, aplikácie sú však plne funkčné aj teraz.


22.07.2020 – V predmete NVÚ sme výrazným spôsobom rozšírili a dopracovali aplikáciu k teórii vedenia, jazdným špecifikám a konštrukcii traktorov.


14.07.2020 – V predmetoch NVÚ a KKV pribudla aplikácia pre skupiny E – prípojné vozidlá, návesy, prívesy, prípojné zariadenia.


24.06.2020 – V predmete OSN Osnovy sme začali zapracovávať nové rozvrhy hodín s obsahovou náplňou pre jednotlivé skupiny žiadateľov o vodičské oprávnenia.


19.06.2020 – v predmete ESPRAVODAJ.sk sme umiestnili prednášky o aktuálnych legislatívnych zmenách v zákonoch č. 8/2009, 93/2005 a 280/2006 Z.z., ktoré odzneli na konferencii Agroinštitút Nitra 18.06.2020.


11.06.2020 – v predmete TEST sme v testoch č. 1 až 35 vo verzii 2020 dopracovali nepovinnú možnosť zapísať do testov meno účastníka, čo umožní vygenerovať výsledkový report na konkrétne meno. Zároveň v predmete pribudol ebook s tlačovými verziami testov 2020 + vyhodnocovacie tabuľky


05.06.2020 – v predmete PCP sme aktualizovali ustanovenia podľa vyhlášky č. 30/2020 v aplikáciách k zákonu č. 8/ 2009 – ide o témy: Pokyny policajta, Označenie spojnice pri vlečení, Označenie prečnievajúceho nákladu (nahrádzajú pôvodné znenia pojmov podľa vyhlášky č. 9/2009)


24.05.2020 – v predmete UCE vznikla nová listovacia učebnica >> EBOOK: Vyhláška č. 30/2020: DOPRAVNÉ ZNAČKY A ZNAČENIA – online listovacia knižná publikácia – od 1.4.2020


07.05.2020 – – v predmete TES došlo k prepracovaniu záverečných testov žiadateľov o VO na verziu 2020. Nové testy obsahujú prelepky aj nové dopravné značky a označenia v súlade s aktuálnou legislatívou.


24.04.2020 – Vo výukových aplikáciách ku kurzom KKV nájdete odteraz zapracovaný aj funkčný simulátor digitálneho tachografu v slovenčine. Konkrétne je v aplikáciách ku 461/2007 a 165/2014 o záznamových zariadeniach.


18.03.2020 – Kompletné výukové aplikácie k vyhláške č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení od 1.4.2020 sú plne dostupné v našej online učebni.


28.12.2019 – Všetky elearningové obsahy v našej online učebni sú plne aktualizované na najnovšiu verziu 2020 z hľadiska legislatívy, vrátane novelizovaného zákona č.8/2009 s účinnosťou k 1.4.2020.


od 10.10. – prebieha update výukových obsahov online učebne na verziu eAutoškola.sk 2020.


08.09.2019 – V predmete NVÚ pribudla nová aplikácia k výuke sk. T – Traktory


25.08.2019 – V predmetoch PCD a KKV pribudla nová aplikácia – Školenia k Dohovoru CMR


07.08.2019 – dokončili a sprístupnili sme úplne nový predmet >>CEST: Školenia vodičov k cestným kontrolám. Nepostrádateľné informácie o povinnostiach, právach a priebehu cestných kontrol vodičov


12.07.2019 – Sprístupnili sme novú názornú praktickú aplikáciu k sociálnej legislatíve vodičov. Nájdete v nej mnoho konkrétnych ukážok plánovania jázd, čerpaní prestávok a odpočinkov, grafy, tabuľky, komentáre atď.


01.07.2019 – Začína sa príprava verzie online učebne pre rok 2020. Pripomienky a návrhy k opravám, vylepšeniam či rozšíreniam obsahov a školení nám posielajte na email: info@jvscd.sk.


06.05.2019 – sfinalizovali sme predmet NAKL – upínanie a zabezpečovanie nákladov v CD. Je plne dostupný v online učebni. >>Prehľad tém v kurze


31.03.2019 – v predmete KKV sme aktualizovali legislatívne výukové aplikácie k zákonu č. 56/2012 Z.z. s účinnosťou od  01.04.2019


20.01.2019 – v predmete LEG sme aktualizovali legislatívnu knižnicu pre všetky oblasti cestnej dopravy


13.01.2019 – všetky výukové aplikácie online učebne sú už aktualizované na verziu 2019. Obsahové vylepšenia budú prebiehať nepretržite počas celého roka.


25.11.2018 – dokončili a sprístupnili sme aplikáciu Nariadenie 165/2014EP o tachografoch v EÚ v predmete ESL.


8.11.2018 -vzdelávací systém online učebne úspešne prešiel na moderný zabezpečený protokol https pomocou certifikátov SSL.  Bude ešte bezpečnejší a výkonnejší.


6.11.2018 – V predmete KKV pribudla aplikácia Nariadenie ES č. 556/2006 – harmonizácia sociálnej legislatívy pre vodičov.


4.11.2018 – Obsahy pre malé skupiny VP sú už kompletne aktualizované na verziu 2019 (ešte budú kompletizované audia). Pokračujeme updatom obsahov pre KKV.


21.10.2018 – predmet PCP| Pravidlá cestnej premávky a PCP| Dopravné značky sú aktualizované na verziu 2019 – vylepšenia chodu aplikácií, opravy chýb, rozšírené o nové obsahy (foto, video).


12.10.2018 – v predmete KKV pribudli dve výukové aplikácie – Posilňovanie imidžu prevádzkovateľa v CD vodičmi a Otázky a odpovede z konštrukcie a praktickej údržby nákl. vozidiel a autobusov.


09.07. 2018 – V predmete ZBJ v téme Zásady bezp. jazdy doplnené témy alkohol, drogy, v predmete KKV v téme Tech. špecifiká doplnené témy Pruženie vozidiel.  v predmete NVÚ v téme KÚV-automobil doplnené témy Usporiadanie vozidiel (pohon).


05.07.2018 – V predmete KKV pribudla nová aplikácia Rozmery a hmotnosti vozidiel, Nadrozmerná preprava, Spájanie vozidiel.


28.6.2018 – V predmete POM v téme Lekárničky sme aktualizovali legislatívu podľa vyhlášky 134/2018 k zákonu č. 106/2018 Z.z.


26.6.2018 – rozšírené obsahy v predmete KKV v aplikácii Colná problematika, režim TIR a v téme Preprava nákladov obalové techniky a triedy nebezpečnosti látok ADR.


17.06.2018 – zmena hodnotenia v aplikáciách Záverečné otázky v predmete KKV – z hodnotiaceho progresu (grade) na overovací (survey).


03.06.2018 – Výrazne sme rozšírili témy v aplikácii Konštrukčné a technické špecifiká nákladných vozidiel a autobusov v predmetoch NVÚ a KKV


01.06.2018 – v predmete KKV pribudli nové aplikácie Dopravná geografiaPraktická prevádzka vozidla v nákl. a aut. doprave a Colná problematika v cestnej doprave


23.05.2018 – Kompletne sme aktualizovali online učebňu v súvislosti s novým zákonom č. 106/2018 a jeho vyhláškou 134/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (platné od 20.5.2018), ktoré nahrádzajú pôvodnú legislatívu č. 464/2009 a 725/2004.


20.05.2018 – Dokončenie aktualizácie (nasadenie panelov médií) v predmetoch PCP, TVV, ZBJ, NVÚ, POM a KKV.


03.05.2018 – Došlo k rozsiahlej aktualizácii vzdelávacieho systému online učebne + oprava a vyladenie niektorých funkcií.


15.4.2018 – Rozšírili sme na výrazne podrobnejšie názvy aplikácií online učebne – pre zrýchlenie orientácie, aké témy sa v ktorej aplikácii nachádzajú.


3.4.2018 – V predmete PCP sme vylepšili obsahy k témam Dopravné značky, osobitné označenia, park. preukaz.


18.03.2018 – V predmete KKV v téme Konštrukčné a technické špecifiká – nákladné vozidlá a autobusy sme doplnili obrazový materiál.


06.03.2018 – V predmete PCD sme doplnili témy:- Prípadové štúdie, Dokumenty, dohody a dohovory v cestnej doprave


09.02.2018 – V predmete PCP vylepšená aplikácia § 3 až 8 a 137 Všeobecné povinnosti ÚCP  (panel médií)


05.02.2018 – V predmete PCP vylepšená aplikácia § 1_2 Základné pojmy  (panel médií)


04.02.2018 – V predmete PCP prepracovaná aplikácia Skupiny VO, Kategórie vozidiel


22.01.2018 – V predmete INST pribudli 4 nové aplikácie k teóriám a praxi digitálneho vzdelávania pre inštruktorov autoškôl.


19.01.2018 – V predmete PCP vylepšené aplikácie 3D animované križovatky.


14.01.2018 – v predmete KKV nový videoseriál TRUCK MARTIN – praktické rady od profesionála začínajúcim kamionistom.


02.01.2018 – Sprístupnený nový predmet REF: Školenia vodičov referentských vozidiel – povinné zo zákona 124/2006. >>viac


04.12.2017 – pribudol nový predmet Odborná spôsobilosť ved. dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe. Kompletné oficiálne otázky a odpovede + prípad. štúdie. >>viac


15.10.- 31.12.2017 – update všetkých aplikácii online učebne na v. 4.0.0118 pre rok 2018


17.11.2017 – V predmete KKV – drobné opravy v cvičných záverečných testoch


13.10.2017 – V predmete KKV – Pribudla nová aplikácia Riziká v cestnej doprave – kriminalita, pašovanie osôb, BOZP, nehody


01.10.2017 – V predmete TVV – V aplikácii Jazdi hlavou, JISCD, pribudlo 14 nových videofilmov z oblastí dopravnej výchovy a bezpečnej jazdy – verzia 4.0 pre rok 2018.


24.09.2017 – V predmete NVÚ – Pribudla nová aplikácia Druhy a delenie cestných vozidiel – verzia 4.0 pre rok 2018.


15.09.2017 – V predmete KKV – Pribudla nová aplikácia Retardéry a odľahčovacie brzdy pre nákladné vozidlá a autobusy – verzia 4.0 pre rok 2018.


10.09.2017 – V predmete NVÚ – Pribudla nvá aplikácia Otázky a odpovede – Konštrukcia a údržba vozidla – pre skupiny C, D, E, T, verzia 4.0 pre rok 2018.

07.09.2017 – V predmete TVV – Výrazne vylepšené a doplnené obsahy Teória vedenia vozidla – osobný automobil. Verzia 4.0. pre rok 2018


02.09.2017 – V predmete NVÚ – Výrazne vylepšené a doplnené obsahy Konštrukcia a údržba – osobný automobil (+ virtuálne modely) a dvoch aplikácií Otázky a odpovede k príprave na skúšky z NVÚ. Verzia 4.0. pre rok 2018


18.08.2017 – V predmete LEK – Lektorské kurzy pre inštruktorov AŠ sme pridali prvý zo série cvičných testov k inštruktorskej skúške (120 otázok).


02.08.2017 – V predmete LEK – Lektorské kurzy pre inštruktorov AŠ sme doplnili a aktualizovali všetky 4 aplikácie k vzdelávaniu dospelých.


07.07.2017 – V predmete UCE – Učebnice pre autoškoly sme rozdelili pôvodne spoločnú učebnicu pre autoškoly do piatich samostatných ebookov pre lepšiu prehľadnosť – PCP, KRI, ZNA, TVV a NVÚ


02.07.2017 – V predmete KKV doplnené do kurzu Úvod do prepravy nákladov, ATP a ADR ďalšie témy: Postupy a zásady pri nakladaní tovarov, Povinné doklady – vodič, osádka, vozidlo, náklad – verzia 3.1.0717


01.07.2017 – Do predmetu KKV doplnené ebooky Príručka ES k upevňovaniu nákladov, Príručka k dohode ADR a Príručka k dohode ATP – verzia 3.1.0717


20.06.2017 – Do predmetu KKV pridaná nová aplikácia Optimalizácia spotreby paliva – vodičské zručnosti, technický stav vozidla, prevádzkové pomery  – verzia 3.1.0617


17.06.2017 – Do predmetu ZBJ pridaná nová aplikácia Videoseriál – Jazdi hlavou (BECEP, 16 častí)  a v predmete KKV nová aplikácia Motivácia vodičov z povolania k práci, profesii a vzdelávaniu  – verzia 3.1.0617


13.06.2017 – Pridaná nová aplikácia Zdravotné a psychické aspekty práce vodiča z povolania (KKV)  – verzia 3.1.0617


04.06.2017 – Update obsahov v kurze Preprava osôb a batožiny (KKV): batožina, lístky, škody, zodpovednosť – verzia 3.1.0617


03.05.2017 – V 13 aplikáciách s dopravnými značkami v predmete PCP doplnené rozbočovacie menu pre rýchly prístup k akejkoľvek značke – update na verziu 3.1.0417


27.04.2017 – V predmete TVV v aplikácii Autocvičisko – vzorová jazda sú aktualizované a doplnené interaktívne náčrty situácií.


9.4.2017 – V predmete Kurzy KKV pribudol 10-dielny vzdelávací videoseriál k zelenej jazde GREEN TRUCK – pre ND aj AD


6.4.2017 – Skompletizovaných 8 nových aplikácií – záverečné testové otázky ku kurzom KKV, spolu 760 otázok